شلایرماخر و گوهر دین
41 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1390 - شماره 62 (12 صفحه - از 121 تا 132)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بحث از تجربۀ دینی به‌عنوان گوهر دین در دورۀ جدید توسط برخی از متفکران مسیحی، به‌ویژه شلایرماخر برای نجات‌دادن مسیحیت از انتقادات روشنفکران مطرح شد. از دیدگاه شلایرماخر، گوهر دین و دین‌داری نوعی تجربۀ دینی است، نه معارف عقلی و اخلاقی. مقالۀ‌ حاضر پس از تبیین بحث و طرح مباحث مقدماتی و زمینه‌های ظهور تجربه‌گرایی دینی، دیدگاه تجربه‌گرایان دینی دربارۀ گوهر دین را مورد نقد و بررسی قرار داده است. واژگان کلیدی: تجربۀ‌ دینی، گوهر دین، شلایرماخر، نظریۀ‌ حسی‌بودن