نقش استعاره های مفهومی در تفکر دینی
51 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1388 - شماره 54 (26 صفحه - از 159 تا 184)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از دیدگاه‌های رایج در علوم‌شناختی،نظریهء«استعارهء مفهومی»است.این نظریه در بسیاری‌ از حوزه‌ها؛از جمله مطالعات دینی،تأثیر فراوانی را بر جای گذاشته است.طبق این دیدگاه، استعاره در درجهء نخست نه به زبان،بلکه به نحوهء اندیشیدن بشر مربوط می‌شود و تفکر اساسا خصلت استعاری دارد؛بدین معنا که آدمی میان حوزه‌های مختلف،نگاشت‌های معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی می‌یابد و به همین دلیل،یک حوزه را براساس مفاهیم متعلق به حوزهء دیگر می‌فهمد.نگارنده،نخست به تبیین این نظریه و بیان تفاوت آن با دیدگاه سنتی در باب استعاره و سپس،به تأثیر آن در تفکر دینی و نحوهء فهم مفاهیم و گزاره‌های دینی-پرداخته‌ است.بی‌تردید،این نظریه در فهم آیات قرآن و تأثیر آنها در تفکر اسلامی نظریه‌ای جدید را به دنبال دارد. واژگان کلیدی: استعارهء زبانی،نظریهء جایگزینی،علوم‌شناختی،نظریهء سنتی استعاره،نگاشت.